Dzisiaj jest poniedziałek 26 lipca 2021, imieniny obchodzą: Anna, Mirosław, Grażyna, Joachim
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

 

 

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne polegają na inicjowaniu przez  mieszkańców oraz podmioty działające na terenie Gminy inwestycji w dziedzinach należących do zadań własnych Gminy oraz ich realizacji na zasadzie współfinansowania przez wnioskodawców i Gminę.

 

Celem Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych jest podniesienie standardu życia osób zamieszkujących obszar objęty inicjatywą.

 

Z lokalną inicjatywą mogą występować:

  • osoby prawne,
  • organizacje społeczne,
  • podmioty gospodarcze
  • związki w/w podmiotów lub osób fizycznych jako społeczne komitety budowy zwane dalej „inicjatorem"

 

W trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych mogą być realizowane inwestycje w następujących dziedzinach i zakresie:

a.      budowa obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych,

b.      budowa obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnych,

c.       budowa obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń i rowów melioracyjnych, obiektów małej retencji,

d.     budowa i remonty dróg,  placów i parkingów ogólnodostępnych,

e.      budowa oświetlenia,

f.        budowa i zagospodarowanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ( np. place zabaw, boiska sportowe),

g.      remonty obiektów szkół i świetlic,

 

 

 Współuczestnictwo w realizacji Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej, zwanej dalej wkładem może polegać na:

  • przekazaniu środków finansowych,
  • przekazaniu nieruchomości,
  • przekazaniu materiałów budowlanych,
  • zaangażowaniu sprzętu,

 

Obiekty, urządzenia i sieci realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych stają się własnością Gminy lub w uzasadnionych przypadkach zostaną przekazane do eksploatacji właściwej jednostce.

 

Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach  pomiędzy tymi podmiotami.

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 

 

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 2 

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.