Dzisiaj jest niedziela 25 lipca 2021, imieniny obchodzą: Walentyna, Krzysztof, Jakub
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
2008 ROK

********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.:  „Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba realizacji Programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Projekt ujmuje tematykę kompleksowo i obejmuje następujące działania:

*      utworzenie Punktu Informacyjno - Doradczego, w ramach którego uczestnicy Projektu mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologa, prawnika i doradcy zawodowego;  

*      zapewnienie  opieki osobom zależnym od Beneficjentów Ostatecznych (w razie konieczności) podczas ich uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją Projektu;                      

*      poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie wzrostu kompetencji życiowych                        i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

*      treningi kompetencji i umiejętności społecznych;   

*      finansowanie kursów zawodowych;

*      umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i gimnazjalnym;

*      umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Utworzony Punkt Informacyjno - Doradczy jest dostępny, przyjazny i niestygmatyzujący, mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Zapewnia dostęp do konsultacji z prawnikiem psychologiem i doradcą zawodowym. Beneficjenci Ostateczni mogą w nim też skorzystać z komputera i internetu.  

W Projekcie uczestniczy 50 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami Projekt jest realizowany przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, a 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 - 2013.

Pierwsze działania wynikające z Projektu rozpoczęliśmy w lipcu br. poprzez promocję oraz podpisywanie kontraktów socjalnych.

Uroczysta inauguracja i promocja Projektu odbyła się 4 października, na którą zaprosiliśmy wszystkie osoby uczestniczące w Projektu, Władze Gminy Puck, Dyrekcję PCPR i PUP oraz Radnych i Sołtysów Gminy Puck.

 

 

 

 

W październiku rozpoczęły się też warsztaty z prawnikiem i doradcą zawodowym oraz z psychologiem i lekarzem, na których omawiane są następujące tematy:

*     prawne aspekty aktywnego poszukiwania pracy,

*     prawa i obowiązki pracowników na etapie nawiązywania stosunku pracy,

*     prawa i obowiązki pracowników po nawiązaniu stosunku pracy, z uwzględnieniem cech osobistych pracowników (płeć, niepełnosprawność), charakteru i szczególnych warunków wykonywania pracy,

*     obowiązki pracodawców,

*     prawna ochrona pracowników,

*     prawna ochrona pracowników przed łamaniem ich praw w czasie trwania stosunku pracy oraz przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy,

*      wytyczenie ścieżki zawodowej dla każdego Beneficjenta Ostatecznego,

*      nauka pisania CV i życiorysu,

*      motywowanie do aktywności na rynku pracy,

*      rozwój świadomości własnego potencjału,

*      przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

*      przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

*      problematyka samooceny, jej znaczenie w życiu codziennym,

*       przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

*      poznawanie swoich własnych możliwości, zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami, w oparciu o indywidualne profile psychologiczne,

*      problematyka stresu, jego źródeł, wpływu na zdolność funkcjonowania, sposobów przezwyciężania - radzenia  sobie ze stresem,

*      profilaktyka zdrowotna.

 

 

 

 

 

Uczestnicy Projektu zostali już skierowani na następujące kursy specjalistyczne:

*     opiekunki nad osobami chorymi;

*     pomocy kuchennej oraz obsługi kasy fiskalnej;

*     sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej;

*     manicure;

*     obsługi księgowej;

*     obsługi komputera;

*     kroju i szycia.

Jedna uczestniczka rozpoczęła naukę w szkole średniej.

Wszystkie panie uczestniczące w Projekcie w ramach zawartych kontraktów socjalnych przejdą też szkolenie w zakresie wizażu.

 

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.