Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
w miejscu sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychdo spożycia w miejscu sprzedaży


 
Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  Druk do pobrania.

 

2. Do wniosku należy dołączyć:

-     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

-     pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

-     decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z  2006 r., Nr 171, poz. 1225),

-     umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką spółkę,

-     pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

 

Wymagania:

  • wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck  Harmonogram posiedzeń GKRPA w Gminie Puck
  • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się zgodnie z terminem wskazanym w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży (np. umowa) – od 4 lat do maksymalnie 10 lat; 

 

Opłaty:

  • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x  ilość dni do końca roku kalendarzowego.
  • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego.
  • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 2.100,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego.

Opłata wynikająca z kontynuacji zezwoleń uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim.

Opłata skarbowa:  Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 42 (II piętro) Urzędu Gminy Puck, tel. (58) 673 56 53  

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 

 


Dodatkowe informacje:

  1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie  do spożycia  poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne  rodzaje napojów alkoholowych.
  2. Zezwolenia w gminie Puck (oprócz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa) podlegają limitom, ustalanym przez Radę Gminy Puck w formie uchwały. W obszarze naszej Gminy limit ten wynosi:

- 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem,

- 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu.

 

3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Puck, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck.

4. Gminna Komisja RPA spotyka się dwa razy w miesiącu.

5. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

6. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Do końca stycznia każdego roku, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia  oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wniesienia opłaty na rok bieżący. - Druk oświadczenia do pobrania.

8. Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty.Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.