Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
PROJEKT SYSTEMOWY Z EFS

 *******************************************************************************************************************************************************
 

 

 

„Podejmuję nowe wyzwania - idę do pracy"

 

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt. „Podejmuję nowe wyzwania - idę do pracy", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" - Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Puck na lata 2008 - 2013. W lipcu br. został podpisany aneks do umowy ramowej na podstawie którego Ośrodek kontynuuje realizację projektu w roku 2009.

Potrzeba realizacji programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Efekty jakie uzyskaliśmy w roku 2008 zachęciły nas do kontynuacji prac przy realizacji projektu rozszerzając jego zakres. W roku 2009 do projektu zgodnie z wytycznymi włączyliśmy osoby pracujące, będące w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku w projekcie biorą udział również mężczyźni.

W projekcie uczestniczy 50 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami praca odbywa się przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, obejmujących współdziałanie osoby objętej projektem z pracownikiem socjalnym, 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 - 2013.

Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie przez Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych lub pracujących będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami naszego Ośrodka.

Cele szczegółowe projektu to:

-        wzrost samooceny i motywacji do zmiany,

-        wzrost umiejętności psychospołecznych,

-        wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,

-        zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

-        podnoszenie kompetencji zawodowych.

Realizując projekt Beneficjenci Ostateczni korzystają z następujących  instrumentów aktywnej integracji:

1.      Aktywizacja zawodowa:

-      udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego.

2.      Aktywizacja edukacyjna:

-     udział w kursach  zawodowych prowadzonych przez firmy szkoleniowe,

-     udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego i lekarza,

-     korzystanie z konsultacji indywidualnych z prawnikiem z zakresu prawa pracy oraz innych spraw mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

2.      Aktywizacja zdrowotna:

-     wykonanie badań lekarskich związanych z możliwością zatrudnienia,

-     udział w warsztatach prowadzonych przez lekarza z zakresu edukacji zdrowotnej.

3.      Aktywizacja społeczna:

-     udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa z następującego zakresu:

<       trening komunikacji,

<       trening autoprezentacji,

<       trening motywacyjny,

<       trening zarządzania czasem,

<       trening poruszania się po rynku pracy,

<       trening asertywności,

<       trening radzenia sobie ze stresem i złością,

-      możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresie uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (prawnik, psycholog - pełniący dyżury w Punkcie Informacyjno Doradczym).

W ramach aktywnej integracji utworzyliśmy Punkt Informacyjno Doradczy, który mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Punkt Informacyjno - Doradczy jest dostępny, przyjazny, nie stygmatyzujący, obejmuje organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia.

W punkcie stałe dyżury pełnią psycholog i prawnik, którzy w jego ramach udzielają Beneficjentom konsultacji indywidualnych.

 

W bieżącym roku zrealizowaliśmy już warsztaty dla dwóch grup Beneficjentów Ostatecznych z psychologiem, doradcą zawodowym i lekarzem. Dwie uczestniczki ukończyły już kursy zawodowe zdobywając nowe kwalifikacje.

 

 

ZOBACZ!!!

ULOTKA - strona I

ULOTKA - strona II

 

 

 

 

 

Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego w lipcu 2009 r.

 

 

********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.:  „Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba realizacji Programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Projekt ujmuje tematykę kompleksowo i obejmuje następujące działania:

*      utworzenie Punktu Informacyjno - Doradczego, w ramach którego uczestnicy Projektu mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologa, prawnika i doradcy zawodowego;  

*      zapewnienie  opieki osobom zależnym od Beneficjentów Ostatecznych (w razie konieczności) podczas ich uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją Projektu;                      

*      poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie wzrostu kompetencji życiowych                        i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

*      treningi kompetencji i umiejętności społecznych;   

*      finansowanie kursów zawodowych;

*      umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i gimnazjalnym;

*      umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Utworzony Punkt Informacyjno - Doradczy jest dostępny, przyjazny i niestygmatyzujący, mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Zapewnia dostęp do konsultacji z prawnikiem psychologiem i doradcą zawodowym. Beneficjenci Ostateczni mogą w nim też skorzystać z komputera i internetu.  

W Projekcie uczestniczy 50 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami Projekt jest realizowany przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, a 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 - 2013.

Pierwsze działania wynikające z Projektu rozpoczęliśmy w lipcu br. poprzez promocję oraz podpisywanie kontraktów socjalnych.

Uroczysta inauguracja i promocja Projektu odbyła się 4 października, na którą zaprosiliśmy wszystkie osoby uczestniczące w Projektu, Władze Gminy Puck, Dyrekcję PCPR i PUP oraz Radnych i Sołtysów Gminy Puck.

 

 

 

 

W październiku rozpoczęły się też warsztaty z prawnikiem i doradcą zawodowym oraz z psychologiem i lekarzem, na których omawiane są następujące tematy:

*     prawne aspekty aktywnego poszukiwania pracy,

*     prawa i obowiązki pracowników na etapie nawiązywania stosunku pracy,

*     prawa i obowiązki pracowników po nawiązaniu stosunku pracy, z uwzględnieniem cech osobistych pracowników (płeć, niepełnosprawność), charakteru i szczególnych warunków wykonywania pracy,

*     obowiązki pracodawców,

*     prawna ochrona pracowników,

*     prawna ochrona pracowników przed łamaniem ich praw w czasie trwania stosunku pracy oraz przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy,

*      wytyczenie ścieżki zawodowej dla każdego Beneficjenta Ostatecznego,

*      nauka pisania CV i życiorysu,

*      motywowanie do aktywności na rynku pracy,

*      rozwój świadomości własnego potencjału,

*      przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

*      przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

*      problematyka samooceny, jej znaczenie w życiu codziennym,

*       przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

*      poznawanie swoich własnych możliwości, zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami, w oparciu o indywidualne profile psychologiczne,

*      problematyka stresu, jego źródeł, wpływu na zdolność funkcjonowania, sposobów przezwyciężania - radzenia  sobie ze stresem,

*      profilaktyka zdrowotna.

 

 

 

 

 

Uczestnicy Projektu zostali już skierowani na następujące kursy specjalistyczne:

*     opiekunki nad osobami chorymi;

*     pomocy kuchennej oraz obsługi kasy fiskalnej;

*     sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej;

*     manicure;

*     obsługi księgowej;

*     obsługi komputera;

*     kroju i szycia.

Jedna uczestniczka rozpoczęła naukę w szkole średniej.

Wszystkie panie uczestniczące w Projekcie w ramach zawartych kontraktów socjalnych przejdą też szkolenie w zakresie wizażu.

 

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.