Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
2009 ROK

 

 

Zakończyła się druga edycja projektu

„Podejmuję nowe wyzwania - idę do pracy",

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

 
 

 18 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji projektu pt. „Podejmuję nowe wyzwania - idę do pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Projekt ukończyło 49 klientów Ośrodka. W ramach projektu 30 uczestników ukończyło kursy zawodowe w następujących specjalnościach:

-   manicure i zdobnictwo paznokci - 2 osoby,

-   prawo jazdy kat. C - 1 osoba,

-   pomoc kuchenna z obsługą kasy fiskalnej - 5 osób,

-   sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby, 

-   operator koparkoładowarki - 8 osób, 

-   operator wózków widłowych - 2 osoby,

-   opiekunka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi -  5 osób, 

-   obsługa komputera - 5 osób.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z warsztatów przeprowadzonych z psychologiem, lekarzem i doradcą zawodowym oraz z poradnictwa prawnego i psychologicznego w Punkcie Informacyjno Doradczym.

23 panie w ramach realizacji projektu skorzystały z wizażu i stylizacji.

20 uczestników skorzystało z badań i uzyskało zaświadczenia lekarskie o możliwości podjęcia zatrudnienia.

8 uczestników drugiej edycji projektu podjęło zatrudnienie, co świadczy o tym, że projekt przynosi oczekiwane rezultaty.

Druga edycja projektu zrealizowana była za łączną kwotę 366.623 zł, w tym 35.939 zł ze środków własnych gminy.

 

Trwa jeszcze nabór do trzeciej edycji projektu, który jest realizowany od 01 stycznia 2010 r. a zakończy się 31.12.2010 r.

 

Druga edycja projektu „Podejmuję nowe wyzwania - idę do pracy" w obiektywie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************************************************************************************
 

W ramach realizacji projektu systemowego „Podejmuje nowe wyzwania - idę do pracy", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie informacyjno - promocyjne z uczestnikami i realizatorami projektu oraz zaproszonymi gośćmi. Na spotkaniu przedstawiono załoŜenia i cele projektu oraz szczegółowe informacje dotyczące
Beneficjentów Ostatecznych i stosowanych w pracy socjalnej narzędzi.
W ramach projektu uczestnicy korzystają z róŜnych form działania, między innymi uczęszczają na następujące kursy:
- kurs - prawa jazdy kategorii „C" - 1 osoba;
- kurs - manicure, stylizacji i zdobnictwa paznokci - 2 osoby;
- kurs - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - 2 osoby;
- kurs - pomoc kuchenna z obsługą kas fiskalnych - 5 osób;
- kurs - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych -5 osób;
- kurs - podstawy obsługi komputera - 5 osób;
- kurs - operator koparkoładowarki - 8 osób;
- kurs - obsługa wózków jezdniowych - 2 osoby.
Ponadto dla 25 kobiet uczestniczących w projekcie zorganizowaliśmy wizyty studyjne obejmujące wizaŜ i stylizację połączone z wizytą w zakładzie kosmetycznym i fryzjerskim w Lęborku.

 
 
 
 
 
 
 

**********************************************************************************************************************************************************
 
 
 
„Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”
 

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt. „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” – Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Puck na lata 2008 - 2013. W lipcu br. został podpisany aneks do umowy ramowej na podstawie którego Ośrodek kontynuuje realizację projektu w roku 2009. Potrzeba realizacji programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Efekty jakie
uzyskaliśmy w roku 2008 zachęciły nas do kontynuacji prac przy realizacji projektu rozszerzając jego zakres. W roku 2009 do projektu zgodnie z wytycznymi włączyliśmy osoby pracujące, będące w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku w projekcie biorą udział również mężczyźni. W projekcie uczestniczy 50 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami praca odbywa się przy pomocy zawartych
kontraktów socjalnych, obejmujących współdziałanie osoby objętej projektem z pracownikiem socjalnym, 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 - 2013.
Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych lub pracujących będących w grupie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, będących klientami naszego Ośrodka.
Cele szczegółowe projektu to:
1. wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
2. wzrost umiejętności psychospołecznych,
3. wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne moŜliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,
4. zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
5. podnoszenie kompetencji zawodowych.
Realizując projektu Beneficjenci Ostateczni korzystają z następujących instrumentów aktywnej integracji:
1. Aktywizacja zawodowa:

 •  udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego.

2. Aktywizacja edukacyjna:

 •  udział w kursach zawodowych prowadzonych przez firmy szkoleniowe,
 •  udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego i lekarza,
 •  korzystanie z konsultacji indywidualnych z prawnikiem z zakresu prawa pracy oraz innych spraw mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

3. Aktywizacja zdrowotna:

 •  wykonanie badań lekarskich związanych z moŜliwością zatrudnienia,
 •  udział w warsztatach prowadzonych przez lekarza z zakresu edukacji zdrowotnej.

4. Aktywizacja społeczna:

 •  udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa z następującego zakresu:
 •  trening komunikacji,
 •  trening autoprezentacji,
 •  trening motywacyjny,
 •  trening zarządzania czasem,
 •  trening poruszania się po rynku pracy,
 •  trening asertywności,
 •  trening radzenia sobie ze stresem i złością,
 •  możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresie uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (prawnik, psycholog – pełniący dyżury w Punkcie Informacyjno Doradczym).

W ramach aktywnej integracji utworzyliśmy Punkt Informacyjno Doradczy, który mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Punkt Informacyjno - Doradczy jest dostępny, przyjazny, nie stygmatyzujący, obejmuje organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia.
W punkcie stałe dyżury pełnią psycholog i prawnik, którzy w jego ramach udzielają Beneficjentom konsultacji indywidualnych.
W bieżącym roku zrealizowaliśmy już warsztaty dla dwóch grup Beneficjentów Ostatecznych z psychologiem, doradcą zawodowym i lekarzem. Dwie uczestniczki ukończyły już kursy zawodowe zdobywając nowe kwalifikacje.

 
Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego w lipcu 2009 r.
 
 
 

ZOBACZ!!!

ULOTKA - strona I

ULOTKA - strona II

 

 
Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.